english summary

Aansprakelijkheid algemeen

bestuurders-
aansprakelijkheid

Bestuurders, commissarissen en toezichthouders kunnen hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden met hun privévermogen voor wanbeleid, onbehoorlijk bestuur of een onrechtmatige daad. Dat kan door mensen binnen of buiten de organisatie, zoals aandeelhouders of – in geval van een faillissement – een curator.

Bestuurders kunnen zich tegen dit soort claims verzekeren, en dit heeft de afgelopen 25 jaar dan ook een enorme vlucht genomen. Waar vroeger voornamelijk grote “corporates” zich indekten, hebben tegenwoordig steeds meer MKB- en non-profit organisaties een aansprakelijkheidspolis.

Omdat na jaren daling de premies weer wat oplopen, is het nu een goed moment om eens goed naar je risico en/of polis te kijken. Nu zijn er meer dan twintig verzekeraars die een aansprakelijkheidsverzekering voor bestuurders aanbieden, en wij helpen je graag de best passende te vinden.

 • Ruime omschrijving aanspraak.
  Naast een vordering tot schadevergoeding dient onder aanspraak tevens te worden verstaan een civielrechtelijke procedure, een strafrechtelijke vervolging, een uitleveringsprocedure en een procedure van administratieve aard.
 • Dekking voor onderzoekskosten van de Ondernemingskamer.
 • Ruime omschrijving van schadedefinitie. Dus ook wettelijke rente, kosten van de tegenpartij waarvoor een verzekerde persoon aansprakelijk wordt gehouden, schadevergoeding na arbitrage en schikking.
 • Automatische dekking voor nieuwe bestuurders en nieuwe deelnemingen.
 • Ruime uitloopmogelijkheid (*), ook na faillissement of fusie en overname, met een van tevoren vastgestelde premie.
 • Gratis uitlooptermijn voor gepensioneerde bestuurders, commissarissen en toezichthouders.
 • Geen tussentijdse opzegmogelijkheid van de verzekeraar na een schade of wijziging van het risico.
 • De meeste verzekeraars geven wereldwijde dekking, exclusief de V.S en Canada. Dekking voor de V.S en Canada moet specifiek aangevraagd worden en maar weinig verzekeraars kunnen hiervoor dekking bieden.
 • Verzekeraars checken tegenwoordig of het management voldoende maatregelen neemt om cyberrisico’s en GDPR-incidenten te voorkomen of te beheersen. Waaronder het verzekeren van schade door een hack, verlies van data of persoonsgegevens, of de gevolgen van ransomware. Het negeren van deze risico’s kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid en sommige verzekeraars sluiten vervolgens claims die verband houden met cyberschade uit.
 • De meeste claims komen van de curator en daarom is het belangrijk om geen uitsluiting faillissement te hebben in de polis, of een uitsluiting van dekking bij een negatief eigen vermogen.
 • De rechter gaat meestal uit van een minimum dekking van € 5 miljoen.

 

* Uitloop
Schades die na de einddatum van de polis worden gemeld, vallen in principe buiten de dekking. Dit heet het uitlooprisico. Maar soms krijg je pas een claim ná het verstrijken van de looptijd, bijvoorbeeld bij een faillissement. Een uitloopdekking biedt dan uitkomst. Deze wordt door verschillende verzekeraars in verschillende vormen aangeboden.

 • Opzettelijk veroorzaakte schade. Dit geldt niet voor de bestuurders of
  toezichthouders die hier niet op de hoogte van waren of niet op de hoogte
  konden zijn
 • Opgelegde boetes of dwangsommen
 • Ongerechtvaardigde bevoordeling van de verzekerden of van anderen
 • Claims die zijn ingesteld in de Verenigde Staten en/of Canada (of die
  gebaseerd zijn op het recht van deze landen). In sommige gevallen hebben wij
  dekking voor deze uitsluiting!
 • Claims die worden gedekt onder een bedrijfs-, beroeps-, of milieuaansprakelijkheidsverzekering.
Voor bestuurders, commissarissen of toezichthouders van vennootschappen (BV
of NV), Coöperaties, Verenigingen en Stichtingen.
Jaarpremies vanaf €350 exclusief 21% Assurantiebelasting. Wij kunnen binnen 1 dag
een offerte sturen, waarbij wij van 10 verzekeraars het beste aanbod selecteren.
Deze verzekeraars zijn echt gespecialiseerd op dit gebied en behoren tot de top
van de verzekeringsmarkt.

Veelgestelde vragen

Is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering verplicht?

Nee, niet verplicht. Maar denk als bestuurder goed na over wat de mogelijke gevolgen
zijn van beslissingen waarvoor je (mede)verantwoordelijk gehouden kunt worden. En wat dit kan betekene voor je privévermogen en -situatie.

Biedt de verzekering dekking in de VS en Canada?

Nee. Claims die zijn ingesteld in de Verenigde Staten en/of Canada (of die gebaseerd zijn op het recht van deze landen) zijn uitgesloten. Verzekeraars bieden deze dekking niet standaard omdat de schadebedragen en juridische bijstand daar vele malen hoger zijn dan hier. In sommige gevallen hebben wij dekking voor deze uitsluiting en kunnen dan voor deze jurisdictie ook dekking bieden.

Wat betekenen inloop en uitloop?

Inloop

Dit is schade waarvan de oorzaak vóór ingang van de verzekering ligt, maar tijdens de looptijd wordt ontdekt. Dit zogenoemde inlooprisico is in beginsel niet gedekt, maar kan soms voor een bepaalde periode extra worden ingekocht. Hiermee kun je je dus verzekeren tegen schades die nog niet bekend zijn, maar zich zouden kunnen openbaren.

Uitloop

Het omgekeerde van inloop: schade die zich openbaart ná afloop van de verzekerde periode, maar waarvan de oorzaak binnen die termijn valt. Ook hier geldt dat je je tegen dit uitlooprisico een aantal jaren kunt verzekeren. Vaak wordt dit door verzekeraars aangeboden na beëindiging van de werkzaamheden.

Mijn bedrijf wordt aansprakelijk gesteld. Wat nu?

Zodra je aansprakelijk wordt gesteld moet je dit bij ons melden. We adviseren je niet onmiddellijk aansprakelijkheid te erkennen, maar het eerst voor te leggen aan de verzekeraar.

Adviseert Blue Risk ook in andere verzekeringen?

Jazeker! Wij zijn specialisten in complexe risico’s, maar helpen je graag te beschermen tegen wat meer alledaagse bedrijfsrisico’s.

Denk hierbij aan bedrijfsverzekeringen voor gebouwen, inventaris, transport, bedrijfsschade, ongevallen, zakenreizen en werknemersverzekeringen.

Wij zijn niet actief op het gebied van pensioenen en andere levensverzekeringen.

Is er dekking voor de andere bestuursleden wanneer zij niet op de hoogte zijn van fraude door de financieel verantwoordelijke?

Ja, als zij niet op de hoogte zijn van deze fraude hebben zij wel dekking en vallen
zij niet onder de opzet uitsluiting.

Wij staan graag voor je klaar!

Blue Risk | specialty insurances

Het Industriegebouw
Goudsesingel 136, unit 3.04
3011 KD  Rotterdam

Tel: +31 (0)10 311 00 19

Of stuur ons een email. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Ik heb interesse in:

9 + 5 =

Schade? Meld het hier.

Heb je schade? Bel dan met 010 – 311 00 19 of vul het formulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Is er sprake van Cyberschade buiten kantooruren? Bel dan direct met je cyberverzekeraar. 

nummers

AIG: +44 1273 730 992
Allianz: +31 (0)88 5777112
Chubb: 0800-0203267
Hiscox: +31 (0)20 5170700
Zurich: + 1 519 340 0140

3 + 4 =

We staan voor je klaar!

blue risk specialty insurances

Het Industriegebouw
Goudsesingel 136, unit 3.04
3011 KD  Rotterdam

Tel: +31 (0)10 311 00 19

Of stuur ons een email. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

6 + 10 =