english summary

Dienstenwijzer

Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Op de dienstverlening van ons kantoor is de Wet op het Financieel Toezicht van toepassing. Een van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u tijdig informeren over wie wij zijn en hoe wij werken. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke wensen zijn onze leidraad. Hierna vindt u onze algemene gegevens, openingstijden, informatie over onze dienstverlening en waar u terecht kunt met klachten.

Deze dienstenwijzer is een puur informatief document. Dat betekent dat u door dit document op geen enkele wijze verplicht bent om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst met betrekking tot een financieel product te sluiten.

Over Blue Risk B.V.

Blue Risk B.V. is een landelijk werkende assurantiemakelaar, gespecialiseerd in verzekeringsoplossingen voor bestuurders, commissarissen, professionele dienstverleners, (middel)grote ondernemingen, gemeentes en instellingen. Wij zijn een onafhankelijk nichekantoor met ervaren verzekeringsspecialisten, dat zich richt op een beperkt aantal risico’s en bedrijfssectoren.

Wij hebben specifieke verzekeringsoplossingen voor bestuurders, commissarissen, professionele dienstverleners, (middel)grote bedrijven, gemeentes en instellingen.

Onze taak is het om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u of uw bedrijf mee te maken heeft. Vervolgens gaan wij met u na welke risico’s verzekerd moeten worden. Hierbij geven wij adviezen welke producten en diensten naar ons oordeel het beste aansluiten bij uw wensen en omstandigheden. Naast adviseren, bemiddelen wij ook tussen u en de verzekeringsmaatschappijen waar u de verzekeringen onderbrengt.

Gegevens

Blue Risk B.V.
Het Industriegebouw
Goudsesingel 136, unit 3.04
3011 KD  Rotterdam

Tel: 010 311 00 19
Email: office@bluerisk.nl
Website: www.bluerisk.nl
KvK: 67861105

WFT-vergunning van Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer 12044836.
Vergunning onderdelen: Schadeverzekering particulier, schadeverzekering zakelijk, inkomensverzekeringen en zorgverzekeringen.

In geval van nood zijn wij ook buiten kantoortijden bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer.

Natuurlijk kunt u ons ook op ons kantoor bezoeken. Op werkdagen zijn de openingstijden van 09.00 tot 17:30 uur. Eventueel kunt u met ons ook een afspraak buiten kantoortijden maken.

Wij communiceren in het Nederlands, op verschillende manieren: schriftelijk, per e-mail, telefonisch of in een persoonlijk gesprek. Wij horen graag waar uw voorkeur naar uitgaat.

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening bestaat uit de volgende stappen:
1. Oriënteren
2. Inventariseren
3. Analyseren
4. Adviseren
5. Bemiddelen
6. Onderhoud

Oriënteren

Als u een afspraak met ons maakt, dan beginnen wij met een oriëntatiegesprek. Dit gesprek is geheel vrijblijvend en is bedoeld om samen met u na te gaan wat wij voor u kunnen betekenen. In het gesprek leggen wij onze werkwijze uit en melden u de kosten van onze dienstverlening. Na afloop van het gesprek kunt u beslissen of en hoe u verder gebruik wilt maken van onze diensten.

Inventariseren

Alvorens wij overgaan tot het geven van een advies zullen wij uw wensen en (financiële) situatie vaststellen. Hiervoor vragen wij uw medewerking door een aantal vragen te beantwoorden. Ook kunnen wij u vragen om bepaalde documenten ter beschikking te stellen.

Analyseren

Nadat wij ons een goed beeld hebben gevormd van uw wensen en situatie, gaan wij deze gegevens analyseren en prioriteren. Zodoende wordt duidelijk waar uw risico’s en mogelijkheden liggen. Dit vormt het uitgangspunt voor het advies dat wij aan u zullen uitbrengen.

Adviseren

Aan de hand van de gemaakte analyse werken wij ons advies uit en bespreken dit samen met u. In dit advies houden wij rekening met uw risico’s en met uw wensen. Wij selecteren de meest geschikte oplossing voor uw specifieke situatie. Ons advies zal overigens niet altijd leiden tot een verzekeringsproduct. Wij kunnen u ook het advies geven om (delen van) uw risico’s op een andere wijze af te dekken.

Bemiddelen

Wanneer in ons advies een verzekeringsproduct wordt aangeraden, dan kunnen wij hierin bemiddelen. Wij zorgen er in dat geval voor dat de verzekering wordt aangevraagd en op de juiste wijze wordt opgemaakt.

Onderhoud

Wij inventariseren – overeenkomstig de met u afgesproken frequentie – of er relevante wijzigingen in uw wensen, mogelijkheden en situatie zijn opgetreden. Dit is een essentieel onderdeel van onze dienstverlening en zorgt ervoor dat ons advies ook in de toekomst wordt aangepast aan uw (gewijzigde) situatie. Relevante wijzigingen in uw situatie geven wij door aan de verzekeraars in kwestie. Daarnaast kunt u met al uw vragen over onze adviezen en oplossingen bij ons terecht. Verder wordt u op de hoogte gehouden van wijzigingen in wet- en regelgeving. Tenslotte ondersteunen wij u bij uw contacten met de verzekeraar als er onverhoopt schade optreedt.

Onze relatie met aanbieders

Ons kantoor doet zaken met veel verschillende aanbieders (banken en verzekeraars) van financiële producten. Wij maken een selectie in de maatschappijen waar we zaken mee doen.

Indien wij u adviseren over een bepaalde financiële dienst, dan onderzoeken wij vooraf of een product van één van de door ons geselecteerde aanbieders voldoet aan uw wensen.

De selectie maken wij op basis van een groot aantal factoren. Natuurlijk valt daar de hoogte van premie onder, maar ook de kwaliteit van de voorwaarden en de ervaring hoe de aanbieder zich opstelt als een beroep op hen gedaan wordt. Als u een overzicht wilt ontvangen van onze samenwerkende partners, dan is dat mogelijk.

Wij behoren geheel tot de groep van: Ongebonden bemiddelaars. Dit betekent dat wij in vrijheid (m.a.w. zonder contractuele verplichting) de producten van een selectief aantal banken/verzekeraars kunnen adviseren. Wij geven op uw verzoek graag aan met welke banken en verzekeraars wij samenwerken.

Geen enkele financiële instelling zoals een bank of een verzekeraar heeft een eigendomsbelang of zeggenschap in onze onderneming.

Onze beloning

Onze dienstverlening is niet kosteloos. Om onze diensten te kunnen verlenen maken wij bedrijfskosten. Denkt u maar aan salarissen, kosten van huisvesting, verzekeringen, opleidingen en vergunningen. De vergoeding voor onze dienstverlening kan op twee manieren worden doorberekend.

Vergoeding via de premie

De kosten van onze dienstverlening op het gebied van schade-, zorg- en inkomensverzekeringen zijn in de meeste gevallen onderdeel van de premie die bij u in rekening wordt gebracht. Als u de premie hebt betaald, dan hebt u ook betaald voor onze dienstverlening, tenzij u vooraf andere afspraken met ons hebt gemaakt.

Eénmalige vergoeding en abonnement

Voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vindt beloning plaats door een éénmalig te betalen, van tevoren vastgesteld bedrag, plus een serviceabonnement.

Uurtarief

Wij brengen u nooit zonder afspraak voorafgaand aan onze dienstverlening separaat van de premie rechtstreeks een bedrag in rekening. Daarvoor is het noodzakelijk dat wij hierover vooraf afspraken met u maken over de hoogte en de wijze van de honorering van onze dienstverlening. Deze honorering is afhankelijk of afgeleid van het aantal uren vermenigvuldigd met ons uurtarief. Bijvoorbeeld wanneer wij u alleen adviseren, zonder voor u te bemiddelen. Deze afspraak leggen wij vast in onze opdrachtbevestiging.

Beloningsbeleid

De wetgever hecht een groot belang aan een beheerst beloningsbeleid bij financiële ondernemingen. Het beleid dient erop te zijn gericht om de risico’s op onzorgvuldige behandeling van consumenten door de financiële onderneming tegen te gaan. Het spreekt voor zich dat wij dit belang onderschrijven en de nodige maatregelen en procedures hebben getroffen om dit te waarborgen.

Persoonsgegevens

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten te behartigen, zullen wij u om een aantal persoonsgegevens vragen. Wij komen daarmee in aanraking met veel vertrouwelijke gegevens. Wij gaan hier zorgvuldig mee om. Wij gebruiken deze gegevens enkel en alleen voor het doel waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt. Wij houden ons aan de voorgeschreven regels van de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). U heeft te allen tijde inzage in uw persoonlijke gegevens. U mag uw gegevens laten wijzigen en op uw verzoek laten verwijderen.

Aansprakelijkheid

Uw opdracht behandelen wij met aandacht en zorg. Mocht er toch iets fout gaan, dan geldt het volgende: wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, inclusief het eigen risico.

Als op grond van deze verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid in totaal beperkt tot het door ons in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van €50.000. Hebben wij u geen honorarium voor onze dienstverlening in rekening gebracht? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de jaarpremie van het financiële product waarop uw aanspraak betrekking heeft.

Wij vragen ook iets van u

Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u. In ieder geval, dat u zowel voor het afsluiten en tijdens de looptijd van de verzekering ons de juiste gegevens en eventuele wijzigingen mededeelt. Dit is in uw eigen belang. Mocht ingeval van schade achteraf, blijken dat u onjuiste, onvolledige of te late informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

Juiste en volledige informatieverstrekking

Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben, vragen wij van u, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw werkzaamheden, of dat u recent grote investeringen hebt gedaan voor uw bedrijf. De informatie die wij van u ontvangen is mede bepalend voor de adviezen die wij u geven.

Totaalbeeld

Uw financiële portefeuille kunt u het best vergelijken met een puzzel. Het beeld is pas compleet te maken als alle puzzelstukjes bekend zijn. Het is mogelijk dat u bepaalde financiële producten elders hebt afgesloten en ook elders laat begeleiden. Om uw belangen optimaal te kunnen behartigen is het voor ons echter belangrijk een totaalbeeld te hebben.

Zo kan voorkomen worden dat wij u niet attent zouden maken op een bepaald risico omdat wij konden denken dat u dit elders al geregeld had. Daarom vragen wij u mee te werken aan het vervolmaken van het totaalbeeld van uw financiële dienstenpakket.

Wijzigingen doorgeven

Vanzelfsprekend vragen wij u ons te informeren over wijzigingen in uw bedrijfssituatie die van invloed kunnen zijn op uw pakket van financiële diensten. Denkt u bijvoorbeeld aan een verhuizing, een fusie, wijziging van het aantal personeelsleden, wijziging aandeelhouders.

Informatie doornemen

Indien wij voor u een bepaalde financiële dienst verzorgen zal het vaak gebeuren dat wij u informatie zenden. Soms gaat het daarbij om informatie die wij u op basis van een wettelijke verplichting aan u verzenden.

Maar ook kunnen wij u informatie toesturen omdat wij denken dat u zich daarmee nog beter kunt oriënteren op bestaande of nieuwe financiële producten en diensten. Wij vragen u al onze informatie aandachtig door te nemen en ons zo nodig te raadplegen.

In ieder geval vragen wij u de polissen en andere contracten altijd zelf te controleren en vast te stellen of deze zijn opgesteld conform uw wensen. Vanzelfsprekend controleren wij deze documenten ook.

Beëindiging relatie

U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt uw verzekeringsmaatschappij verzoeken de lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze.

Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven. De zorgplicht van uw verzekering ligt bij ons totdat een ander intermediair of verzekeraar deze zorgplicht overneemt.

Als u een klacht heeft

Ondanks dat wij onze uiterste best voor u doen, bestaat de mogelijkheid dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Wij hopen dat u dit dan zo spoedig mogelijk kenbaar wilt maken en ons op deze wijze in staat wilt stellen om uw klacht te onderzoeken. Wij zullen er dan ook alles aan doen om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.

U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij:
Blue Risk B.V., t.a.v. de Directie, Minervahuis I, Meent 106, 3011 JR Rotterdam.

Indien wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag. Ons inschrijfnummer bij Kifid is 300.016660.

Algemene voorwaarden

Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. Op verzoek zenden wij u ook graag een exemplaar toe. U kunt ze ook hier inzien.

Wij doen meer voor u

Onze dienstverlening omvat meer dan wij u in dit document kunnen aangeven. Hebt u vragen, aarzel dan niet ons om een verdere toelichting te vragen. Wij zijn u graag van dienst.

Schade? Meld het hier.

Heb je schade? Bel dan met 010 – 311 00 19 of vul het formulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Is er sprake van Cyberschade buiten kantooruren? Bel dan direct met je cyberverzekeraar. 

nummers

AIG: +44 1273 730 992
Allianz: +31 (0)88 5777112
Chubb: 0800-0203267
Hiscox: +31 (0)20 5170700
Zurich: + 1 519 340 0140

4 + 13 =

We staan voor je klaar!

blue risk specialty insurances

Het Industriegebouw
Goudsesingel 136, unit 3.04
3011 KD  Rotterdam

Tel: +31 (0)10 311 00 19

Of stuur ons een email. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

12 + 10 =