english summary

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Wie zijn wij?

1.1.1
Blue Risk is een besloten vennootschap en heeft als doel het adviseren over en bemiddelen in financiële producten. Ons bedrijf is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 67861105.

Artikel 2: Wanneer zijn deze algemene voorwaarden van toepassing?

1.2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht die u aan ons verstrekt.

1.2.2
Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar u eventueel verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door ons zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.

1.2.3
Wijkt de inhoud van schriftelijk tussen u en ons gemaakte afspraken af van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald? Dan gaat het bepaalde in de schriftelijk gemaakte afspraken voor.

Artikel 3: Voor wie gelden deze algemene voorwaarden?

1.3.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten en op elke door u aan ons verstrekte opdracht.

1.3.2
Niet alleen ons kantoor, maar ook onze bestuurders en/of vennoten en alle voor ons werkzame personen kunnen een beroep op de voorwaarden doen. Ook wanneer deze personen niet meer voor ons werkzaam zijn.

Artikel 4: Inschakeling van derden

1.4.1
Het kan nodig zijn dat wij bij de uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht gebruik maken van derden, zoals taxateurs of fiscalisten. Wij zullen de kosten van deze derden aan u doorbelasten.

1.4.2
Is het voor de uitvoering van de aan ons verstrekte opdracht nodig om gebruik te maken van externe adviseurs (zoals accountants, advocaten, of fiscalisten)? Dan zullen wij daarover eerst overleg met u plegen. Natuurlijk nemen wij bij de selectie van de betreffende adviseur de nodige zorgvuldigheid in acht. Wij zijn niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs.

Artikel 5: Waarmee moet u rekening houden bij aanbiedingen, offertes en adviezen?

1.5.1
Als wij u namens een financiële instelling aanbiedingen of offertes sturen, dan zijn die aanbiedingen vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende financiële instelling. Behalve wanneer dat uitdrukkelijk anders uit die stukken blijkt.

1.5.2
U kunt geen rechten ontlenen aan berekeningen die wij hebben gemaakt met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in uw maandlasten. U dient deze berekeningen als voorlopig en indicatief te beschouwen. De berekeningen kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Wij kunnen u pas een definitieve berekening geven, wanneer een financiële instelling een offerte heeft uitgebracht die door u is geaccepteerd.

1.5.3
U kunt geen rechten ontlenen aan door ons verstrekte prognoses ten aanzien van de mogelijk te behalen resultaten van financiële producten met een beleggings- en/of investeringscomponent. Deze prognoses vormen slechts een indicatie. Wij staan niet in voor de juistheid van prognoses die door de financiële instelling bij dergelijke producten worden verstrekt.

Artikel 6: Wat verwachten wij van u?

1.6.1
Om uw belangen op het gebied van financiële diensten optimaal te kunnen behartigen, vragen wij ook een aantal zaken van u. In ieder geval, dat u zowel voor het afsluiten en tijdens de looptijd van de verzekering ons de juiste gegevens en eventuele wijzigingen mededeelt. Voor onze adviezen zijn wij afhankelijk van de informatie die u ons verstrekt. In de relatie die wij met u hebben vragen wij, afhankelijk van actualiteiten, dat u ons regelmatig informeert. Bijvoorbeeld of er wijzigingen zijn in uw werkzaamheden, of dat u recent grote investeringen hebt gedaan voor uw bedrijf.

1.6.2
Wij kunnen alleen maar voldoen aan de zorgverplichting die wij ten aanzien van u hebben, wanneer u uw informatieverplichting strikt naleeft. Doet u dat niet, dan mogen wij overgaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.

1.6.3
Het kan voorkomen dat wij u namens een financiële instelling een nota sturen voor rente of premies voor een financieel product. U bent zelf verantwoordelijk voor de tijdige betaling daarvan. U dient zich te realiseren dat het niet, of niet tijdig, betalen van een dergelijke nota grote gevolgen kan hebben. Mogelijk bieden uw verzekeringen dan geen dekking meer.

Artikel 7: Hoe zit het met onze aansprakelijkheid?

1.7.1
Uw opdracht behandelen wij met aandacht en zorg. Mocht er onverhoopt iets fout gaan, dan geldt het volgende. Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, inclusief het eigen risico.

1.7.2
Als op grond van deze verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid in totaal beperkt tot het door ons in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van €50.000,- Hebben wij u geen honorarium voor onze dienstverlening in rekening gebracht? Dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot de jaarpremie van het financiële product waar uw aanspraak betrekking op heeft.

Artikel 8: Wat moet u doen als u een klacht heeft?

1.8.1
Wij hebben een interne klachtenprocedure. U moet uw klacht schriftelijk aan ons voorleggen. Wij proberen met u tot een goede oplossing van uw klacht te komen.

1.8.2
Wij zijn aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onder nummer 300.016660. Kunnen wij uw klacht niet tot tevredenheid oplossen, dan kunt u de klacht voor bindend advies voorleggen aan het Kifid. Maar natuurlijk ook aan de burgerlijke rechter.

Artikel 9: Bescherming van uw persoonsgegevens

9.1
Wij gaan zorgvuldig om met alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Deze gegevens gebruiken wij niet voor andere doeleinden dan om uw opdracht uit te voeren. Of om u algemene brochures of nieuwsbrieven te versturen. Wij verstrekken uw gegevens nooit aan derden. Behalve wanneer het op grond van de wet of openbare orde verplicht is om uw gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.

9.2
Heeft u er bezwaar tegen dat wij uw persoonsgegevens in een mailinglijst opnemen? Laat ons dat dan schriftelijk weten. Wij verwijderen in dat geval direct uw gegevens uit het betreffende bestand.

Artikel 10: Kunnen wij deze afspraken wijzigen?

10.1
Wij mogen de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds wijzigen. In dat geval brengen wij u daarvan op de hoogte en sturen wij u de aangepaste algemene voorwaarden. Als u zich niet in de wijzigingen kunt vinden, mag u binnen 30 dagen na ontvangst van de gewijzigde voorwaarden tegen de toepasselijkheid daarvan bezwaar maken. Wij overleggen in dat geval met u over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Maakt u geen bezwaar? Dan gelden vanaf de door ons genoemde datum de nieuwe afspraken.

Schade? Meld het hier.

Heb je schade? Bel dan met 010 – 311 00 19 of vul het formulier in. We nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Is er sprake van Cyberschade buiten kantooruren? Bel dan direct met je cyberverzekeraar. 

nummers

AIG: +44 1273 730 992
Allianz: +31 (0)88 5777112
Chubb: 0800-0203267
Hiscox: +31 (0)20 5170700
Zurich: + 1 519 340 0140

12 + 6 =

We staan voor je klaar!

blue risk specialty insurances

Het Industriegebouw
Goudsesingel 136, unit 3.04
3011 KD  Rotterdam

Tel: +31 (0)10 311 00 19

Of stuur ons een email. We nemen zo snel mogelijk contact met je op!

4 + 15 =